ห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง-ของบริษัทแสงชัยไลท์ติ้งจำกัด | บริการ

ห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง ของบริษัทแสงชัยไลท์ติ้งจำกัด

ห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง จะทำการทดสอบ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การทดสอบเรื่องประสิทธิภาพของการส่องสว่าง และการกระจายของแสง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย “Integrating SPHERE” หรือ เครื่องวัดค่าคุณลักษณะแสงสว่าง ใช้วัดค่าความสว่าง ความเข้มของแสงความถูกต้องและอุณหภูมิของสี ระดับของสีในหลอดไฟมีระดับความเข้มมากหรือน้อยจะเป็นตัวกำหนดความสว่าง โดยมีหน่วยวัดเรียกว่า ลูเมน/วัตต์ หรือเส้นแรงของแสงสว่างต่อกำลังไฟฟ้า ผลการทดสอบหากได้ค่าลูเมน/วัตต์ยิ่งสูง ประสิทธิภาพก็จะยิ่งมากขึ้น และ “Goniophotometer” หรือเครื่องสำหรับทดสอบการกระจายแสง ใช้วัดการกระจายของแสงเพราะมุมของการกระจายแสงจะมีผลต่อการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในและนอกอาคาร
Pin It

Posted in บริการ

พิมพ์ อีเมล